A. Werking

Advocatenkantoor Frank GOOSSENS tracht op de meest efficiënte manier een dossier te behandelen. Hiervoor zijn een open communicatie en transparante afspraken een must.

Bij een eerste afspraak zal getracht worden om het probleem zo snel mogelijk te analyseren.

Hierna wordt in samenspraak met de cliënt gepoogd om tot een oplossing te komen die (afhankelijk van het soort probleem) kan bestaan uit:

Ofwel een traject waarbij er eerst minnelijk gepoogd wordt een oplossing te bereiken Ofwel een traject waarbij onmiddellijk juridische actie dient ondernomen te worden.

Alleszins wordt u als cliënt zeer nauw betrokken bij uw eigen dossier.

Vonnissen / arresten, voorstellen van een tegenpartij, enz... worden steeds onmiddellijk met de cliënt gecommuniceerd en desgevallend besproken.

Tijdens het verloop van uw dossier kan u uiteraard steeds contact opnemen via de daartoe bestemde kanalen.

B. Tarieven

a) Erelonen

De erelonen die door het kantoor gehanteerd worden zijn steeds conform de richtlijnen van de Orde van Vlaamse Balies.

Zij zullen steeds vooraf en duidelijk gecommuniceerd worden met de cliënt.

In principe hanteert het kantoor een uurtarief, doch in welbepaalde gevallen kan ook een forfait gehanteerd worden.

Naast het ereloon zijn er ook nog de kantoor - en gerechtskosten, o.m voor het verzenden van briefwisseling, kilometervergoeding, dagvaardingskosten, rolrechten, ...

Bij de eerste bespreking worden hierover steeds duidelijke afspraken gemaakt.

b) Kantoorkosten

- Aanleg dossier: 50,00 euro

- Kilometervergoeding: 0,65 euro / km

- Kopiekosten: 0,40 euro / pagina

- Briefwisseling: 11,00 euro / brief

Opgelet: Alle gecommuniceerde tarieven zijn steeds exclusief BTW zijn.

C. Bepalingen Dienstenwet

Deel I – Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt u dossier toe aan mr. Frank GOOSSENS.

Mr. Frank GOOSSENS is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Tongeren.

Het kantoor van mr. Frank GOOSSENS is gevestigd te 3680 Maaseik, Schoolstraat 37.

Mr. Frank GOOSSENS oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een eenmanszaak.

Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr Frank GOOSSENS is 0812.659.070.

Per e-mail kan u mr. Frank GOOSSENS bereiken via info@advocaatfrankgoossens.be.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Frank GOOSSENS is verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de orde van advocaten van de balie Tongeren.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Frank GOOSSENS verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij mr. Frank GOOSSENS, terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank.

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te verkrijgen of indien u een klacht heeft kan u mr. Frank GOOSSENS bereiken:

via post op het adres: Schoolstraat 37 te 3680 MAASEIK

via fax op het nummer: 089/400.234

via e-mail op het adres: info@advocaatfrankgoossens.be

of via telefoon op het nummer: 089/690.164

Opmerkingen : - Op vraag van zijn cliënt verstrekt mr. Frank GOOSSENS informatie over zijn ereloon of berekeningswijze hiervan. - Mr. Frank GOOSSENS is niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van de OVB en van zijn balie, en kan hier dus geen informatie over verschaffen aan zijn cliënten. - Mr. Frank GOOSSENS maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Hij kan aldus geen informatie hierover aan zijn cliënten verschaffen.